THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 007/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lễ tân
Ngày thi thực hành: 12/08/2011
Ngày thi lý thuyết: 12/08/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Chí Hùng
FO/EL/005813/0160