THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 008/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp Vụ Buồng
Ngày thi thực hành: 29/03/2016
Ngày thi lý thuyết: 28/03/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Tiến Dũng
HK/EL/005688/0648
Mai Thanh Bình
HK/EL/005689/0648
Nguyễn Phạm Đức Hà
HK/EL/005690/0648
Trần Văn Hồng
HK/EL/005691/0648
Nguyễn Hoài Chúc Linh
HK/EL/005692/0648
Nguyễn Thị Phương Nga
HK/EL/005693/0648
Nguyễn Huy Phương
HK/EL/005694/0648
Trần Thúy Phượng
HK/EL/005695/0648