THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 009/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp Vụ Buồng
Ngày thi thực hành: 30/03/2016
Ngày thi lý thuyết: 28/03/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Thanh Trúc
HK/EL/005696/0648
Nguyễn Thanh Tuấn
HK/EL/005697/0648
Trần Hoàng Vinh
HK/EL/005698/0648
Trần Hữu Hạng
HK/EL/005699/0648
Nguyễn Thái Hòa
HK/EL/005700/0648
Nguyễn Văn Hoàng
HK/EL/005701/0648
Đào Quốc Khải
HK/EL/005702/0648
Nguyễn Hoàng Linh
HK/EL/005703/0648