THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 010/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp Vụ Buồng
Ngày thi thực hành: 31/03/2016
Ngày thi lý thuyết: 28/03/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Huỳnh Thị Nguyệt
HK/EL/005704/0648
Trần Văn Trung
HK/EL/005705/0648
Trương Minh Huyền
HK/EL/005706/0648
Nguyễn Hồng Thanh Mai
HK/EL/005707/0648
Trần Đinh Lam Thảo
HK/EL/005709/0648
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
HK/EL/005710/0648