THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 011/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 29/03/2016
Ngày thi lý thuyết: 28/03/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Phạm Thị Mỹ Dung
FB/EL/005740/0648
Hồ Hoàng Thảo
FB/EL/005741/0648
Nguyễn Văn Bảo
FB/EL/005742/0648
Đoàn Minh Hùng
FB/EL/005743/0648
Phạm Hồng Loan
FB/EL/005744/0648
Đặng Nguyễn Thiên Phước
FB/EL/005745/0648
Nguyễn Thanh Quang
FB/EL/005746/0648
Huỳnh Lương Tấn
FB/EL/005747/0648