THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 012/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 30/03/2016
Ngày thi lý thuyết: 28/03/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Thanh Tùng
FB/EL/005748/0648
Đặng Xuân Dũng
FB/EL/005750/0648
Tô Thành Dũng
FB/EL/005751/0648
Nguyễn Thanh Phong
FB/EL/005752/0648
Lâm Thái
FB/EL/005753/0648
Lâm Trung Hiếu
FB/EL/005755/0648
Trần Thị Thu Hà
FB/EL/005759/0648
Nguyễn Thành Luân
FB/EL/005760/0648