THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 013/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 31/03/2016
Ngày thi lý thuyết: 28/03/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Nguyễn Thanh Thảo
FB/EL/005761/0648
Lý Trường An
FB/EL/005762/0648
Nguyễn Thái Hòa
FB/EL/005763/0648
Lê Văn Trí
FB/EL/005765/0648
Tôn Thất Nhật Vũ
FB/EL/005766/0648
Nguyễn Phi Pha
FB/EL/005816/0648