THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 014/16
Kỳ thẩm định: kỹ thuật làm bán Âu
Ngày thi thực hành: 01/07/2016
Ngày thi lý thuyết: 30/06/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Thị Mỹ Dung
PB/EL/005854/0648
Trần Đức Thọ
PB/EL/005853/0648
Lê Thị Thu Hồng
PB/EL/005850/0648
Võ Thụy Ly
PB/EL/005851/0648
Nguyễn Thị Mỹ Phương
PB/EL/005849/0648
Đỗ Quốc Thái
PB/EL/005852/0648