THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 015/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 09/07/2016
Ngày thi lý thuyết: 09/07/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Lotte Legend SaiGon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Vũ Tiến Khoa
FB/EL/005817/0649
Nguyễn Ngọc Minh
FB/EL/005818/0649
Nguyễn Thị Châu
FB/EL/005819/0649
Mai Thùy Trang
FB/EL/005820/0649
Nguyễn Võ Hoài Thương
FB/EL/005821/0649
Trần Mỹ Điệp
FB/EL/005822/0649
Trần Tài Minh
FB/EL/005823/0649
Lê Nguyễn Anh Thư
FB/EL/005824/0649
Nguyễn Đại Thắng
FB/EL/005825/0649
Trần Ngọc Minh
FB/EL/005826/0649
Nguyễn Kim Nhật
FB/EL/005827/0649
Trương Kim Huy Hậu
FB/EL/005828/0649