THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 016/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lễ tân
Ngày thi thực hành: 19/07/2016
Ngày thi lý thuyết: 19/09/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Đỗ Anh Huy
FO/EL/005846/0648
Lưu Thành Đạt
FO/EL/005714/0648
Châu Chí Cường
FO/EL/005713/0648
Đặng Thị Cẩm Vân
FO/EL/005712/0648
Nguyễn Mộng Trâm
FO/EL/005735/0648
Phạm Ngọc Hoàng Liên
FO/EL/005731/0648
Nguyễn Thị Kim Thảo
FO/EL/005733/0648
Nguyễn Hoàng Tuấn Khanh
FO/EL/005715/0648
Nguyễn Hoàng Duy
FO/EL/005717/0648
Nguyễn Văn Long
FO/EL/005720/0648
Phạm Minh Trúc
FO/EL/005736/0648
Nguyễn Thị Phương Tâm
FO/EL/005738/0648
Đinh Minh Ngọc
FO/EL/005728/0648
Nguyễn Thị Thùy Trinh
FO/EL/005847/0648
Nguyễn Châu Thành Nhân
FO/EL/005722/0648
Nguyễn Mạnh Tuân
FO/EL/005726/0648
Nguyễn Quốc Thịnh
FO/EL/005725/0648
Lê Quang Hậu
FO/EL/005718/0648
Trịnh Phương Nhã
FO/EL/005732/0648
Huỳnh Thanh Sang
FO/EL/005724/0648
Phạm Trương Thanh Trà
FO/EL/005739/0648
Đặng Tiến Hưng
FO/EL/005719/0648