THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 017/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp Vụ chế biến món ăn Việt Nam
Ngày thi thực hành: 19/07/2016
Ngày thi lý thuyết: 19/07/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Huỳnh Cẩm Cường
FV/EL/005771/0648
Hình Ích Cường
FV/EL/005772/0648
Nguyễn Thị Liên Hương
FV/EL/005783/0648
Phạm Huy Phong
FV/EL/005775/0648
Trương Lập Phú
FV/EL/005776/0648
Vưu Khái Quốc
FV/EL/005777/0648
Giang Diệu Sang
FV/EL/005779/0648
Lương Vinh Tài
FV/EL/005780/0648
Trương Tấn Vinh
FV/EL/005781/0648
Từ Cẩm Xương
FV/EL/005782/0648
Trần Yên Quốc An
FV/EL/005770/0648
Hứa Thị Long Phượng
FV/EL/005785/0648
Lê Anh Toàn
FV/EL/005767/0648
Trương Quốc Đoàn
FV/EL/005793/0648
Phạm Thanh Phong
FV/EL/005794/0648
Thang Chí Minh
FV/EL/005774/0648
Trần Thị Xuân Mai
FV/EL/005784/0648
Trần Tuấn Vĩnh
FV/EL/005786/0648
Võ Minh Thắng
FV/EL/005848/0648