THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 018/16
Kỳ thẩm định: Nghiệp Vụ Buồng
Ngày thi thực hành: 13/08/2016
Ngày thi lý thuyết: 13/08/2016
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Lotte Legend SaiGon
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Võ Thị Tự Do
HK/EL/005846/0649
Lê Thanh Trúc
HK/EL/005833/0649
Nguyễn Thi Hoa
HK/EL/005834/0649
Nguyễn Thị Tùng
HK/EL/005835/0649
Đàm Thị Nhung
HK/EL/005836/0649
Phùng Thúy An
HK/EL/005837/0649
Lê Thị Thu Thủy
HK/EL/005838/0649
Nguyễn Mai Hương
HK/EL/005839/0649
Phạm Thị Thu
HK/EL/005840/0649
Lê Thị Hồng Thủy
HK/EL/005841/0649
Nguyễn Thị Ngọc Hà
HK/EL/005842/0649
Lê Thị Hiền
HK/EL/005843/0649