THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 073/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ lễ tân
Ngày thi thực hành: 13/09/2008
Ngày thi lý thuyết: 13/09/2008
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Nguyên Thanh Hồng Vỹ
FO/EL/000926/0189
Huỳnh Thị Hoàng Vân
FO/EL/000927/0189
Phan Tiến Thảo
FO/EL/000930/0189
Trần Bình Trang
FO/EL/000933/0189