THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 076/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 15/09/2008
Ngày thi lý thuyết: 15/09/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Sunrise Nha Trang
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Thị Thuận
HK/EL/000218/0189
Nguyễn Thị Lê
HK/EL/000220/0189
Mai Thị Thu Thảo
HK/EL/000224/0189
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
HK/EL/000225/0189
Phan Thị Đức Thuận
HK/EL/000227/0189