THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0601
Tên đơn vị (TA): Hoa Hoi Hotel
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Hoa Hồi (Cty TNHH Hồng Nhựt) - Hà Nội
Địa chỉ (TV): 22 Quán Thánh, Hà Nội
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Phạm Thị Thanh Thúy
09/2261
ỨNG VIÊN (0)