THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0605
Tên đơn vị (TA): Saigontouris Brach in Danang
Tên đơn vị (TV): Chi nhánh Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tại Đà Nẵng
Địa chỉ (TV): 357 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng
Tỉnh / Thành phố: Đà Nẵng
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Huỳnh Minh Hoàng
09/2275
ỨNG VIÊN (0)