THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0609
Tên đơn vị (TA): Dana and Fellow Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH ĐA Na và bạn
Địa chỉ (TV): 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nguyễn Quốc Trưởng
09/2502
ỨNG VIÊN (16)
Võ Thị Ngọc Hậu
TR/EL/004769/0609
TR
Nguyễn Thị Hiếu
TR/EL/004770/0609
TR
Nguyễn Thúy Hoàng My
TR/EL/004771/0609
TR
Hoàng Ngọc Dũng
TR/EL/004772/0609
TR
Trần Tường Vương
TR/EL/004773/0609
TR
Nguyễn Ngọc Đoan Vy
TR/EL/004774/0609
TR
Phan Thị Phương Hồng Hạnh
TR/EL/004775/0609
TR
Trần Quốc Hoàn
TR/EL/004776/0609
TR
Trần Thanh Sang
TR/EL/004777/0609
TR
Dương Thị Thắm
TR/EL/004778/0609
TR
Lương Thị Loan
TR/EL/004779/0609
TR
Lê Khắc Vũ
TR/EL/004780/0609
TR
Hồ Thị Hằng
TR/EL/004781/0609
TR
Trương Thị Phương Vi
TR/EL/004782/0609
TR
Đặng Thị Hòa Hiệp
TR/EL/004783/0609
TR
Lê Khắc Long
TR/EL/004784/0609
TR