THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0613
Tên đơn vị (TA): Binh Thuan Tour Operation Centre
Tên đơn vị (TV): Trung tâm điều hành du lịch Bình Thuận
Địa chỉ (TV): 82 Trưng Trắc, tp. Bình Thuận
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Lâm Hải Ngọc Quyên
09/2326
ỨNG VIÊN (0)