THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0623
Tên đơn vị (TA): Hoang Anh Gai Lai Hotel - Dalat
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - Đà Lạt
Địa chỉ (TV): 03 Nguyễn Du - Đà Lạt, Lâm Đồng
Tỉnh / Thành phố: Lâm Đồng
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nguyễn Trần Lan Tiên
09/2377
ỨNG VIÊN (0)