THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0626
Tên đơn vị (TA): Tran Dang Tourist Co, Ltd - Phan Thiet Branch
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH DV Du lịch Trần Đặng - Chi nhánh Phan Thiết
Địa chỉ (TV): 144 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết, Bình Thuận
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Hậu
09/2442
Nguyễn Xuân Thiện
09/2497
ỨNG VIÊN (0)