THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0634
Tên đơn vị (TA): Le Dung Hotel - Quang Ngai
Tên đơn vị (TV): KS Lê Dung - CTTNHH TM và DV Lê Dung - Quảng Nam
Địa chỉ (TV): 32 Trần Phú, Quảng Nam
Tỉnh / Thành phố: Quảng Nam
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Nguyễn Thị Đồng
09/2428
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
09/2531
ỨNG VIÊN (0)