THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0640
Tên đơn vị (TA): MKP VN Supply Chain Co.,Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH MKP VN Supply Chain - Đà Nẵng
Địa chỉ (TV): Khu CN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tỉnh / Thành phố: Đà Nẵng
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (0)