THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0641
Tên đơn vị (TA): Hotel of Industrial Ministry in Sam Son
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Bộ Xây dựng Sầm Sơn
Địa chỉ (TV): Tx Sầm Sơn, Thanh Hóa
Tỉnh / Thành phố: Thanh Hóa
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Lê Thị Phương
09/2525
ỨNG VIÊN (0)