THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0642
Tên đơn vị (TA): Tourist Centre - An Giang Tourist JSC
Tên đơn vị (TV): Trung tâm DV Du lịch (Công ty CP Du lịch An Giang)
Địa chỉ (TV): 17 Nguyễn Văn Cưng, Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
Tỉnh / Thành phố: An Giang
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (1)
Phạm Thị Kim Hoàng
TO/EL/005211/0274
TO