THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: FV/EL/005805/0648
Họ và tên: Nguyễn Minh Quang
Nghề: Chế biến món ăn Việt Nam
Ngày đăng ký VTOS: 23/11/2015
Đào tạo viên đào tạo: Võ Thị Thu Hà
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Nikko Saigon
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: