THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: FB/EL/005858/0646
Họ và tên: Lê Trung Nhựt
Nghề: Phục vụ nhà hàng
Ngày đăng ký VTOS: 18/07/2016
Đào tạo viên đào tạo: Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên
Đơn vị tuyển dụng: Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus
Tỉnh / Thành phố: Đà Nẵng
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: