THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: PB/EL/005871/0650
Họ và tên: Trần Thị Thu Hồng
Nghề: Kỹ thuật làm bánh Âu
Ngày đăng ký VTOS: 29/07/2016
Đào tạo viên đào tạo: Đỗ Thị Kim Quyên
Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Sài Gòn Boulevard Complex
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: