THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2538
Họ và tên: Nguyễn Thị Trường Giang
Chứng chỉ số: 589/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Mỹ Trà (Công ty CP Đầu tư Xây dựng & DL IDICO) - Quảng Ngãi
Tỉnh / Thành phố: Quảng Ngãi
ỨNG VIÊN (0)