THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2539
Họ và tên: Trần Thị Hảo
Chứng chỉ số: 590/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Xanh (Green Hotel) - Cty CP Xây dựng điện VNECO - Đà Nẵng
Tỉnh / Thành phố: Đà Nẵng
ỨNG VIÊN (0)