THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2540
Họ và tên: Dương Quang Lợi
Chứng chỉ số: 591/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Hoàng Cung (Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung) - Huế
Tỉnh / Thành phố: Thừa Thiên Huế
ỨNG VIÊN (0)