THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2543
Họ và tên: Phạm Minh Đức Chánh
Chứng chỉ số: 594/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Ánh Sáng - Nha Trang
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ỨNG VIÊN (0)