THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2544
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Chứng chỉ số: 595/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Chi nhánh công ty CP TM Du lịch Thanh Niên Hà Nội tại Nha Trang
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ỨNG VIÊN (0)