THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2545
Họ và tên: Phạm Thị Hương Giang
Chứng chỉ số: 596/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ỨNG VIÊN (0)