THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2546
Họ và tên: Trần Thị Lan
Chứng chỉ số: 597/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn
Tỉnh / Thành phố: Bình Định
ỨNG VIÊN (0)