THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2547
Họ và tên: Lê Thị Kim Loan
Chứng chỉ số: 598/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Xanh Nha Trang
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ỨNG VIÊN (0)