THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2548
Họ và tên: Ngô Thị Thùy Hương
Chứng chỉ số: 599/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Đam San
Tỉnh / Thành phố: Đắc Lắk/Đắc Lắc
ỨNG VIÊN (0)