THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2551
Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
Chứng chỉ số: 602/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Sài gòn - Ninh Chữ (Công ty CP Sài gòn - Ninh Chữ)
Tỉnh / Thành phố: Ninh Thuận
ỨNG VIÊN (0)