THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2552
Họ và tên: Trương Xuân Đại
Chứng chỉ số: 603/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt) - Lâm Đồng
Tỉnh / Thành phố: Lâm Đồng
ỨNG VIÊN (0)