THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2553
Họ và tên: Nguyễn Hồng Lâm
Chứng chỉ số: 604/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Sài gòn - Ninh Chữ (Công ty CP Sài gòn - Ninh Chữ)
Tỉnh / Thành phố: Ninh Thuận
ỨNG VIÊN (0)