THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2554
Họ và tên: Lưu Tiến Hùng
Chứng chỉ số: 605/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Thùy Vân - Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
ỨNG VIÊN (0)