THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2555
Họ và tên: Mai Thị Nga
Chứng chỉ số: 606/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Rex - Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
ỨNG VIÊN (0)