THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2559
Họ và tên: Trương Thùy Thanh
Chứng chỉ số: 610/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty Indochina Service Việt Nam (TPHCM)
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)