THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2560
Họ và tên: Phạm Thị Tú Phương
Chứng chỉ số: 611/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty Indochina Service Việt Nam (TPHCM)
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)