THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2561
Họ và tên: Hoàng Đình Phương Thuận
Chứng chỉ số: 612/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né (Phan Thiết)
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ỨNG VIÊN (0)