THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2562
Họ và tên: Hồ Tấn Sỹ
Chứng chỉ số: 613/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn May - Tp. HCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)