THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2563
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Trang
Chứng chỉ số: 614/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Omni Sài gòn
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)