THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2564
Họ và tên: Nguyễn Văn Phát
Chứng chỉ số: 615/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Đồng Khởi (Grand)
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)