THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2565
Họ và tên: Bùi Thị Hạnh
Chứng chỉ số: 616/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông - Bến Tre
Tỉnh / Thành phố: Bến Tre
ỨNG VIÊN (0)