THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 06/2566
Họ và tên: Phan Ngọc Thành
Chứng chỉ số: 617/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty Du lịch Sinh thái Cần Giờ
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)