THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2567
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Loan
Chứng chỉ số: 618/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Hoàn Cầu
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)